جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker

جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker

 دیوار شکن (wall Breaker) با ظاهری همانند یک اسکلت و کلاهی بر سر یکی دیگر از سربازان رده دوم بازی محبوب کلش اف کلنز میباشد که شما با اپگرید کردن سرباز خانه ی Barracks به لول 5 میتوانید از این سرباز استفاده کنید ! دیوار شکن بدون در نظر گرفتن تمامی ساختمان ها سعی در این دارد که خود را به دیوار های مپ حریف نزدیک کند و باعث نابودی انها شود ! دیوار شکن بعد از رسیدن به دیوار در زمانی 1 الی 2 ثانیه بمب درون دست خود را منفجر میکند ! که این منجر به نابودی خودش هم نیز میشود ...جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker


جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker

جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breakerجزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker

جزئیات ارتقا دیوار شکن | wall Breaker


ویدئو حمله با 109 دیوار شکن

برچست ها : ///////////